fbpx

JOIN OUR MEMBERS TO GET MORE | Free Shipping for 300 NIS orders

תקנון האתר:

הגדרות:

ברוך הבא לאתר www.mestyle.co.il(להלן: “האתר”).

האתר מאפשר רכישה של מוצרים המשווקים ע”י החברה (חנות וירטואלית), המוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00 במספר- 055-688-3130

“MEstyle” מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים הפורטים להלן:

תנאי השימוש:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים, ביגוד/ביגוד משלים הוא בבעלות החברה “מי סטייל” ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישרות לשרות הלקוחות של “מי סטייל” במייל: me@mestyle.co.il
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנותולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין “מי סטייל” לבינך.
 4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או למי סטייל ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. “מי סטייל” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ללקוחותיה.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, ברור כי “מי סטייל” תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ואמינות ככל האפשר.
 8. יובהר כי “מי סטייל” אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. “מי סטייל”עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו”מי סטייל” לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ על פי דין , ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת ללקוחות. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכניםלאותו עת ולא למחירים שהיו לפניכן.
 12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך ללקוחותיה.
 13. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

 

 

הרשמה לאתר “מי סטייל” וביצוע הזמנות באתר:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.
 2. “מי סטייל”מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, “מי סטייל”לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל”מי סטייל” עקב פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תבצע “מי סטייל”בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמינה על אישור העסקה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי “מי סטייל”יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במידה ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תצטרך למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני “מי סטייל”במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא “מי סטייל”מחויבת במכירת המוצר ללקוחה, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה “מי סטייל”ו/או תבטל “מי סטייל”את החיוב במידה ובוצע. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית “מי סטייל”להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן על ידה. במידה והמזמינה תקבל את הצעת “מי סטייל”, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, “מי סטייל”תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל”מי סטייל” על ידי המזמינה.
 8. המזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר “מי סטייל”כיעד המבוקש של המזמינה.
 9. כל מזמינה רשאית להזמין באתר “מי סטייל”על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  • במידה והמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
  • המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 10. יודגש כי”מי סטייל”תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים.
  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של האתר.
  • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • אם קיים חוב כספים ל”מי סטייל” או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה/הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה/לקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי “מי סטייל”, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות פרטיות

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך “מי סטייל”מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.
 2. כל מידע הנמסר לצורך ביצוע העסקה באתרינו או לכל מטר אחר באתר, הנהלת אתר “מי סטייל” עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והדברים הנלווים אלייה.
 3. מידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי, חברת שליחויות).
 4. “מי סטייל”תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת. לא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח אך ורק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.
 5. “מי סטייל”אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.
 6. “מי סטייל”אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 7. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל”מי סטייל” לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמינה בצורה הטובה והיעילה ביותר, וללמוד ממנה על גמירות הדעת שלה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים שלנו.
 8. “מי סטייל”רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. הזמינה יהא רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
 2. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  • משתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
  • ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל”מי סטייל” במייל להנהלת האתר.me@mestyle.co.il
  • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.
  • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני “מי סטייל”, יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של דואר שליחים או דואר ישראל עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי של הלקוחה.
  • הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל למזמינה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). בנוסף,”מי סטייל”תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית- תוך 14 יום מקבלתו. למעט פריטים שנקנו בסייל שיש להחזירם תוך 8 ימים מיום קבלתם.
  • הזיכוי יועבר ויוחזר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
  • פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך שמונה ימים מיום קבלתם.
  • לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות במסגרת החלטה של הנהלת האתר.
  • לגבי מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוחה הביעה עניין להחזירם- תקבל הלקוחה החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש”ח- הזול מבינהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא שום ניכוי.
  • לגבי מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, גרביים, תחתונים ,לא תינתן האפשרות לקבל זיכוי כספי.
  • בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים, גרביים וגרביונים אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.
  • אופן החזרת המוצרים – המזמינה תשלח את המוצר חזרה באמצעות דואר ישראל. לחילופין, תוכל המזמינה לבקש מהנהלת האתר שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונה הבלעדי.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקתהמוצרים למזמינה מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במועד המכירה.
 2. משלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. “מי סטייל”מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שלושה ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך חמישה ימים עסקים. במידה והינך מבטלת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הינך מסרבת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות תיאלצי לשאת בתשלום בסך 40 ש”ח עבור השליחות.
 3. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה במסגרת עבודתה, “מי סטייל”תיצור עם המזמינה קשר לשינוי שיטת המשלוח.
 4. “מי סטייל”אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה ובזמן המהיר ביותר.
 5. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה באתר, לא תהיה מחויבת “מי סטייל”לספקה.
 6. כמובן שמועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 7. המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה באתר.

 

אחריות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז “מי סטייל”שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. “מי סטייל”לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 3. נפלה טעות בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את “מי סטייל”ו/או את הנהלת האתר.
 4. בכל מקרה לא תישא “מי סטייל”באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. “מי סטייל”אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או “מי סטייל”לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
 6. “מי סטייל”לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות,אסונות טבע, הפסקות חשמל, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות במייל me@mestyle.co.il והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

מדיניות החלפה

במידה ואינך מעוניינת בפריט שקנית / המידה של הפריט שקנית, או בגלל כל סיבה אחרת ואת מעוניינת להחליף אותו בפריט אחר מאתרינו- תוכלי לעשות זאת בקלות רבה.

לצורך ההחלפה, עלייך לשלוח את הפריט חזרה אלינו כאשר הפריטים במצב חדש לחלוטין עם טיקט של MEstyle, (לא מוכתם ולא מכובס) בצירוף דף החלפת פריטים המצורפת להזמנה. ללא התנאים הללו, החברה לא מחויבת בהחלפת הפריטים/החזר כספי ללקוח. 

בעלות של שליחת דואר ישראל (דואר רגיל), באיסוף של שליח מהבית מטעמנו בעלות של 30 ש”ח, או החזרה באופן עצמאי לתל אביב/כפר מונש בתיאום מראש. וכל זאת כדי שהרכישה שלך תתבצע בקלות ובנוחות.

ניתן לבצע החלפה מאותה הזמנה ללא עלות- פעם אחת בלבד.

 

מדיניות החזרה

במידה ואת לא מעוניינת בפריט שקיבלת, תוכלי להחזיר אותו אלינו בצירוף דף החזרת מוצרים ללא דמי ביטול (רק עבור המשלוח לדואר ישראל) ולקבל קרדיט באתר ללא תוקף, או החזר כספי, לבחירתך.

עלייך לשלוח את הפריט חזרה אלינו כאשר הפריטים במצב חדש לחלוטין עם טיקט של MEstyle, (לא מוכתם ולא מכובס). ללא התנאים הללו, החברה לא מחויבת בהחלפת הפריטים/החזר כספי ללקוח.

במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. לצורך החזרת הפריט, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נגרם לו שום פגם/נזק.

 

אספקה ומשלוחים

הפריטים שרכשת יישלחו אליך באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן האספקה שצוין בעת הקנייה. במידה וביקשת לקבל את הפריט עם שליח ישירות עד הבית, יתאמו איתך מראש את זמני ההגעה שלו. אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את הפריט למשלוח עד שלושה ימים מיום הזמנת הפריט.

 

עלויות משלוח

שליח עד הבית בזמנה עד 250 ₪ – 25 ₪ .

שליח עד בית בהזמנה מעל 250 ₪  – חינם .

איסוף עצמי – חינם.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הם של “מי סטייל”.
 2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה וכיוב’ (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. המידע הוא קניינה של “מי סטייל”.
 3. נאסר על כל משתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של “מי סטייל”.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא.